Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FISHING ADVENTURE BV

Gedeponeerd bij de KVK onder nummer 56679874 ALGEMEEN:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Fishing Adventure BV (hierna te noemen: Fishing Adventure) en op het betreden en het verblijf op of rondom de Zandwinplas Rutbekerveld en omliggende gronden (hierna gezamenlijk te noemen: de “Plas”).

BOEKING: 

Fishing Adventure neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar.

 • Een boeking is pas definitief nadat een boeking per e-mail door Fishing Adventure onvoorwaardelijk aan U is bevestigd én het volledig voor de boeking verschuldigde bedrag bij vooruitbetaling door Fishing Adventure van U is ontvangen.
 • Bij boeking dient U direct tenminste 60% van het totale met de boeking gemoeide bedrag te betalen aan Fishing Adventure door overmaking op het bankrekeningnummer van Fishing Adventure. De overige 40% dient uiterlijk 14 dagen voor het begin van Uw verblijf aan Fishing Adventure te hebben betaald door overmaking op het bankrekeningnummer van Fishing Adventure. Indien Fishing Adventure het resterende bedrag niet uiterlijk 14 dagen voor Uw reservering heeft ontvangen, vervalt Uw reservering zonder recht op teruggave van reeds door U betaalde bedragen.
 • Fishing Adventure behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen een boeking geheel of gedeeltelijk te weigeren, te annuleren of te wijzigen, ook nadat een boeking aanvankelijk is aanvaard en/of de boeking volledig is betaald en/of een aanvang met het verblijf is gemaakt. – Bij gehele of gedeeltelijke weigering of annulering van Uw boeking door Fishing Adventure zal Fishing Adventure het daarop betrekking hebbende en door haar bij vooruitbetaling ontvangen bedrag aan U terugbetalen. –
 • Bij gehele of gedeeltelijke wijziging van Uw boeking door Fishing Adventure zal Fishing Adventure het daarop betrekking hebbende en door haar bij vooruitbetaling ontvangen bedrag aan U terugbetalen als U binnen 7 dagen nadat vorenbedoelde wijziging per e-mail aan U is meegedeeld per e-mail aan Fishing Adventure heeft laten weten niet in te stemmen met de wijziging. Het vorenbedoelde bedrag zal binnen 7 dagen na Uw mededeling aan Fishing Adventure naar U worden overgemaakt.
 • Als U een boeking annuleert binnen 7 dagen na de boeking heeft U recht op volledige terugbetaling van het door U betaalde bedrag. De annulering dient per email of schriftelijk te geschieden. 
 • Als U een boeking annuleert na 7 dagen na de boeking of als U Uw verblijf voortijdig of tussentijds afbreekt vindt er geen restitutie van het door U betaalde bedrag plaats.
 • Vóórafgaand aan Uw verblijf, ontvangt U van Fishing Adventure een reserveringsovereenkomst met hierin de boekingsvoorwaarden, alsmede een exemplaar van het daarbij behorende huishoudelijk reglement. Op deze reserveringsovereenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. U dient zich strikt te houden aan alle regels genoemd in deze documenten. Bij aankomst dienen alle vissers een exemplaar van het reglement te ondertekenen voor akkoord. Overtreding van één of meer van vorenbedoelde regels geeft Fishing Adventure het recht om U te (laten) verwijderen van de Plas en kan dus Uw verwijdering van de Plas tot gevolg hebben zonder dat restitutie van de boekingsom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

PRIJS:

 • De prijzen in brochures en op de eigen website van Fishing Adventure zijn niet bindend. Fishing Adventure behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen en/ of een toeslag in rekening te brengen, bijvoorbeeld ten gevolge van (maar niet beperkt tot) een wijziging van belastingen. Bij boeking wordt U in kennis gesteld van de dan geldende prijs. De op de bevestiging/ factuur vermelde prijs is bindend. Van eventuele prijskortingen en/ of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging/factuur door Fishing Adventure is verzonden.
 • De prijzen van Fishing Adventure zijn exclusief reserveringskosten, omzetbelasting, toeristenbelasting en andere heffingen van overheidswege.

TIJDSTIP VAN AANKOMST EN VERTREK:

 • U mag de Plas enkel betreden en daar verblijven volgens de boeking in de periode gelegen tussen de tijdstippen van aankomst en van vertrek zoals beschreven in Uw reserveringsovereenkomst. U mag de Plas eerst betreden nadat U zich eerst heeft gemeld bij de receptie van Fishing Adventure en aan U toestemming is gegeven voor het betreden van de Plas.
 • Het aantal personen dat toegang heeft tot de Plas is maximaal het aantal personen dat vermeld staat op Uw reserveringsovereenkomst. Het is U niet toegestaan om bezoek van personen die niet staan vermeld op de reserveringsovereenkomst op de Plas te ontvangen.
 • Op eerste verzoek moeten alle personen genoemd op de reserveringsovereenkomst een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen aan medewerkers van Fishing Adventure.

BORG

 • Bij aankomst dient U het borgbedrag genoemd op de reserveringsovereenkomst contant of via de pin aan Fishing Adventure te voldoen. Als U tijdens Uw verblijf schade of kosten veroorzaakt jegens Fishing Adventure of als U de visstek niet schoon en correct heeft achtergelaten bij Uw vertrek dan is Fishing Adventure gerechtigd vorenbedoelde schade en (schoonmaak)kosten bij U in rekening te brengen en te verrekenen met het borgbedrag. Als het bedrag aan schade en kosten groter is dan het betaalde borgbedrag dan dient U het verschil onmiddellijk te betalen aan Fishing Adventure.

VERBLIJF

 • Na ontvangst van volledige betaling en definitieve acceptatie van Uw boeking door Fishing Adventure, heeft U recht op het gebruik van de door U geboekte visstek op of rondom de Plas tijdens de door U geboekte periode. Verder heeft U tijdens de door U geboekte periode toegang tot de (centrale) faciliteiten behorende bij de Plas. U heeft geen recht op toegang of recht op gebruik op andere delen of andere visstekken op of rondom de Plas. Buiten de geboekte periode heeft U geen recht op toegang tot de Plas.
 • Instructies van medewerkers van Fishing Adventure dienen te allen tijde direct te worden opgevolgd. 
 • U dient de visstek te gebruiken overeenkomstig het gestelde in het huishoudelijk reglement dat U heeft ontvangen met de reserveringsovereenkomst.
 • U dient Uw visstek tijdens Uw verblijf schoon te houden. U mag de visstek of andere goederen van Fishing Adventure op of rondom de Plas niet beschadigen of daaraan wijzigingen aan te brengen. Afval dient U onmiddellijk in de op of bij de visstek aanwezige vuilnisbakken te deponeren. Bij vertrek dient U Uw visstek schoon achter te laten in de staat waarin U die heeft aangetroffen bij aankomst. Afval dat U meeneemt van de visstek kunt U deponeren in de vuilniscontainer die bij de (centrale) faciliteiten staat.
 • Het is U niet toegestaan om handelingen te verrichten die zouden kunnen leiden tot verstoring, vernieling of beschadiging van de natuur en/of andermans eigendommen of tot hinder voor anderen. 
 • Het is niet toegestaan om in de Plas te zwemmen of daarop met zelf meegebrachte bootjes, vlotten of andere materialen te varen en drijven. 
 • Het is niet toegestaan om (huis)dieren mee te nemen op de vissershutten. Op de oeverstekken zijn (huis)dieren wel toegestaan, maar enkel aangelijnd. Agressieve honden dienen een muilkorf te dragen. 
 • Fishing Adventure behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de (centrale) faciliteiten behorende bij de Plas zonder dat U recht heeft op enige vergoeding. 
 • Fishing Adventure behoudt zich het recht voor om onder bijzondere omstandigheden of bij barre weeromstandigheden (zoals storm, onweer, sneeuw en hagel, vrieskou, hittegolf e.d.), een en ander ter discretionaire beoordeling van Fishing Adventure, de Plas tijdelijk te sluiten, U van de Plas te verwijderen en U de toegang tot de Plas te ontzeggen zonder dat U recht heeft op enige vergoeding.
 • Fishing Adventure maakt U er tevens op attent dat het mogelijk is dat tijdens Uw verblijf (onderhouds)werkzaamheden op of rondom de Plas worden uitgevoerd zonder dat U recht heeft op enige vergoeding.

BEZOEKERS

 • Indien U de Plas wilt bezoeken zonder dat U een visstek heeft geboekt, dient U zich vooraf aan te melden op de website van Fishing Adventure of vooraf telefonisch contact op te nemen met Fishing Adventure om te vragen of dit mogelijk is. Hiervoor worden dagtarieven berekend.

STAAT VAN HET EIGENDOM

 • Fishing Adventure controleert het terrein, de visstekken, de materialen en de faciliteiten regelmatig. Indien U toch afwijkingen van de beschrijving en/of schade constateert dan dient U dit direct te melden aan een medewerker van Fishing Adventure. De klachten/problemen zullen dan z.s.m. worden opgelost door Fishing Adventure. Klachten/problemen die niet tijdens Uw verblijf zijn gemeld, zullen niet in behandeling worden genomen en niet worden aanvaard.
 • Fishing Adventure doet haar best voor een goede visstand in de Plas, maar kan en zal nooit een goede visvangst garanderen of daar anderszins voor in staan.
 • De gevangen vis dient onmiddellijk na vangst onbeschadigd in de Plas te worden teruggezet.

PRIVACY

 • Voor meer informatie over hoe Fishing Adventure met Uw persoonsgegevens en privacy omgaat, verwijst Fishing Adventure naar haar privacyverklaring op haar website. Foto’s die U aan Fishing Adventure heeft gestuurd mogen door Fishing Adventure onbeperkt gebruikt en gepubliceerd worden.

OVERMACHT

 • Overmacht van de zijde van Fishing Adventure bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van Fishing Adventure daaronder begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen, barre weersomstandigheden (zoals storm, onweer, sneeuw en hagel, vrieskou, hittegolf e.d.) en andere storingen of gebeurtenissen, werkzaamheden op of rond de Plas door de eigenaar.

AANSPRAKELIJKHEID

 • Betreden van de Plas is volledig op eigen risico. U vist op eigen risico en U bent persoonlijk aansprakelijk voor Uw handelingen.
 • Iedere aansprakelijkheid voor diefstal, vernieling, beschadiging, vermissing, lichamelijk letsel, ongevallen, overlijden, etc., voor het niet beschikbaar zijn van de visstek, (centrale) faciliteiten of andere zaken of op welke grond ook van Fishing Adventure, haar directie en medewerkers, alsmede de eigenaar van de Plas, is volledig uitgesloten. Als Fishing Adventure, haar directie en medewerkers, alsmede de eigenaar van de Plas om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk gehouden zou(den) kunnen worden voor enige schade dan is hun aansprakelijkheid beperkt tot alleen de directe schade en tot maximaal 3 keer het bedrag van de betreffende boeking, maar nimmer tot meer dan € 5.000,-.
 • U en de andere personen genoemd in de voor U geldende reserveringsovereenkomst, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Fishing Adventure en/of voor enige derde ontstaat als direct of indirect gevolg van Uw en/of hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van Uzelf of van derden die zich door Uw toedoen op de Plas bevinden alsede voor alle schade die veroorzaakt is door een dier en/of zaak die U en/of één of meer van alle voormelde personen onder zich hebben.
 • Fishing Adventure adviseert U om zelf een goede annulerings-, aansprakelijkheids-, diefstal- en reisverzekering af te sluiten.

GESCHILLEN

Op de boeking en het verblijf op of rondom de Plas is Nederlands recht van toepassing.